Държавата Артария

Loading

ИНФОРМАЦИЯ

Продължаваме да разказваме за първородният род на Човечеството, сега ще говорим за първата държава на Земята.

Когато още нямало нито време, нито светове, нито реалности, нито въплътени в тела хора, съществувал само Великият РА-М-ХА. Той се проявил в новата действителност и от възприятието си на новата безкрайна реалност озарил новият свят с РАдост.

И светлината била толкова плътна и силна, че РА-М-ХА в себе си и от себе си, от безкрайната си нова своя същност, роди дъщеря си АйРА. РАждайки се в новата действителност АйРА създала безкрайно число проявления на своя баща. Може да се каже, че от космическата прах и боклук, обладавайки силата и потенциала, дадени и от нейният баща, уплътнявайки окръжаващата я материя, определяйки съдбата ѝ, създала земната твърд, вдъхвайки в нея живота от РА-М-ХА. Родила божествения син и всички Родове му дали името Вишен.

Сътворявайки земната твърд, АйРА преминала инициация пред своя баща. Потвърждавайки пред него своята сила, любов и мъдрост и дадения ѝ потенциал. Сътворявайки земята, АйРА въплатила в нея всичко най-добро от своят баща. Напълнила планетата с Раждане, Сила и Потенциал, както и с Кодове – носещи в себе си цялата информация на всемирието необходима за живот и творчество. АйРа, приемайки Кодовете, дадени и от нейният Отец, усмирила буйството на стихиите, сътворила земната твърд, като предала кодовете и пълномощията си на своя син Вишен. Раждайки го, явявайки се роден на земната твърд, това е била волята на РА-М-ХА. РА-М-ХА сам вложил своя Дух и Образ в АйРа. АйРа, смекчавайки през майчинското в себе си, дала на своите потомци Душа. Като дала на всяка душа индивидуалност, но и единство на кармата.

ВЕДА ЗА АЙРА 

Когато във всемирието бил хаос, АйРа родена от слънцето влязла в този хаос. Усмирявайки буйството на стихиите, определяйки съдбата ѝ, сътворила земната твърд. Вдъхнала Живот… Родила божественият син, и името му дали всички родове – Вишен.

В благодарност стихиите от метал и огън сътворили дар за АйРА – корона, давайки ѝ силата на равновесието. Намирайки се във велико спокойствие и творение съюзът на стихиите създал Лад между всемирието и земната твърд. Лада се разлял като прясна вода, приемайки образа на Дева прекрасна. Виждайки красотата и мъдростта на Лада, АйРа я взела за жена на Вишен.

Вишен издигнал дивен град в чест на Боговете на всемирието, като го нарекъл Айрати на името на Великата си майка. Оградил земята на своя Род с осем храма, които напълнил със светлина от своя дядо Слънцето.

А над главите им кръжала Сварти, съединяваща всемирието със земната твърд, запечатвайки порядъка и справедливостта.

Вишен и Лада влизайки в съюз, и обединявайки своите кодове и образи, силата и мощта на своите божествени родове, родили своите деца – Сварог, Велес, Перун, Тарх /Аустин/ от които тръгнали четирите рода /кръвни групи/ човешки живеещи в света на Яв /видимият свят/.

Всеки род получил от предците си определени способности /занаяти/.
Земята постепенно се заселвала от народи, живеещи на земята под защитата на храмовете /спасове/. Вишен и Лада не са обещавали на потомците си лек път /живот/. Земната твърд се променяла, променял се климата случили се сериозни катаклизми.

Праотците ни дали Царския род, който в последствие се разделил на Северен и Южен клон. На Северният клон била дадена Силата и като свидетелство за нея – щит и меч за защита на РОДната държава. На другият Род, Южният клон била дадена силата /духовността/ и като свидетелство за нея – Короната на Равновесието. Която съединявала земната твърд и всемирието. Това е запечатано във Вселената, създаден КОН /ред/ която определя как трябва да бъде, как да преминава целият живот на Земята.

Така на земята се е образувала държавата Артария включваща в себе си всички земи и морета.

Първата епоха, ера – първият град Айрати, първата държава от планетарен мащаб Артария. Благоустройството на майката земя от сина и Вишен и Лада. Развитие на човечеството.

Руско-Айрийският език е бил езика на който е говорил всеки Роден на територията на тази планета, нито повече, нито по-малко.

В държавата Артария, Царя и народа са единни и взаимно поддържащи се постоянно, без прекъсване на връзката помежду им. Еталонът на кръвта има кармическа връзка на човечеството с Царя. И когато човечеството се събира около еталона на кръвта – Царя, тогава протича очистване на всеобщата карма, и се изравнява съдбата на всеки човек намиращ се в единната общност на народа. Царя напълва своя народ със сила, възстановява и укрепва РОДовите връзки. Застъпва се за благополучието на народа, за здравето и щастието му. За изпълнение на традициите и дава знания за културното наследство на светлите си ПраРОДители. Отговорен е за мирния живот и пълното обезпечение на народа си. Това е разбирането – че Царят има право над народа си, а именно да показва правилното в живота и да поправя грешното.

Царят има силата да управлява стихиите, затова народа в древността не познавал нито стихийните бедствия, нито лишенията. Той свободно общувал със своя народ, бил е до всеки човек и познавал всеки Род в своята държава. Знаел всеки как живее, кой има нужда от помощ. На всеки давал правилен съвет.

Предците ни казвали: както живее Царят, така живее и народа.

На свой ред народът също носи отговорност пред Царя и пред праРОДителите ни светли, в съблюдаване на поКОНа /реда/ във вселената. Проявявайки се в спазване на чистотата на кръвта, и на помислите. Обезпечаване на Държавната хазна, поддържане на благополучието на царското семейство, и имайки обща съдба с Царското семейство и светлите ни РОДове. Всеки явявайки се сам продължение на тези РОДове, се явява като част от единната общност между Царя и държавата на Артария.


Територията на първият град Айрати е разположена понастоящем под дебелите ледове на Арктика.

Съхранили са се множество карти на които са изобразени тези земи, ето някои от тях:

При сътворението на земната твърд са били издигнати храмове, напълнени с първична светлина, охраняващи жизнените сили на нашите предци – човеците БлагоРОДнородени. Даващи им постоянно осъзнаване за себе си, в себе си и от себе си. Предците ни, благодарение на храмовете са имали стабилна жизнена енергия, съчетаваща в себе си всички аспекти на развитието: Телепатия, левитация, преместване /пътуване/ в други светове и т.н.

Нашите предци са казвали, че храмовете са съединени помежду си с особена енергия. Както влезеш в пределите им, ти чувстваш особено силово поле, което можело да издържат само Родените, без да чувстват влиянието на маймуно-подобните. Те не могли да бъдат дълго време в пределите на Храмовете, почвали да се гърчат от излъчваната енергия.

Измененията на климата, разлома на земната кора довело до това, че Храмовете пропаднали на местата в които се намирали. Нарушило се между тях обмена на енергията. Някои отишли дълбоко под земята, други под водата, но запазили обмена на енергията между себе си, много по-слабо.

АйРА повикала по-малката си сестра Ашу-Ма-ХА-РАт и заръчала да пази всичките осемте храма. Така се зародило жречеството.

Заръчано било на Аша-Ма-ХА-РАт да надари верните ѝ нейни хора с премъдростта на науката, магията да управлява, свещените предмети да управлява и кръвта в чистота да държи. Ако се съюзявали /женили/, трябвало да е само със себеподобните си, за да може децата им с кръвта си да приемат знанията. Аша-Ма-ХА-РАт с помощта на своите верни помощници, жриците, усилила силата на храмовете и връзката между тях чрез стихиите, проявявайки мощта им в Яв. От този момент, за да получат защита на светлите ни родове, жриците проявяват в света кодовете на стихиите, като дават защита на народа си, здраве, просперитет и на всекиго това, от което се нуждае.

Докато човечеството е живяло под единната родова карма /Дхарма/ с родовата памет, то е знаело своето единно минало и всичко за своите предци. За това как е била сътворена Земята, за своите богове и как е била устроена вселената и какво произтича в нея. Притежавало телепатия, истински магически способности и родови знания. Живеело по правилата /по КОН/ на мирозданието, почитайки предците си.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Не стихват споровете по отношение на названието на нашата държава. АрТария, Тартария, Хиперборея и т.н. Думите не са без значение, както има една поговорка „Както назовеш кораба, така и той ще плава“. Приемайки едно или друго название, както и при името на човека, ти определяш неговата съдба. АРтАРия – това е името дадено в свещените летописни книги на Айрийте-Руси. В написаната на сребърни пластини, Зорината книга, и в другите ни източници. Това название напълно отговаря и съответства на първият град създаден от нашите предци, от нашият Отец Небесен – Вишен: Айрати, станал столица на държавата.

Нека погледнем каква енергетика е заложена в думата „АРтАРия“.
Не напразно първата буква е „А“ /Аз/, началото на началото, божествената енергия на твореца, идваща от духа на Всебога РамХа. И с това всичко е казано. Добавената отпред буква „Т“ веднага заглушава, ограничава енергията и ни действа подтискащо, ограничава нашите възможности. Все едно сме ритуално обезглавени. С буквата „Т“ в руните на северният род от Зорината книга са обозначавали /изписвали/ обезглавяването. На някого е било много изгодно да ни отреже крилата.

Днес човечеството, разрушавайки собственият си начин на живот, прекъсвайки еволюцията на духа на Рода, е деградирало, загубвайки цялата си сила и същност, знанието и волята дадени му от предците му, и всъщност вегетира на родната майка земя, търсейки смисъла на битието си.

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ, ВЪВ ВСЯКА СЛЕДВАЩА ПУБЛИКАЦИЯ ЩЕ ПОКАЗВАМЕ ИСТИНАТА НА НЕЩАТА ВСЕ ПОВЕЧЕ.

Ако при прочитане на информацията при Вас възникне отклик от Вашата съвест и съзнание, то значи във вас има капчица кръв на истински Човек.
Ако имате желание да се съберем за общи действия, ако имате въпроси или коментари по темите, молим ви да се свържете на даденият по долу адрес. zavetnapredtsite@abv.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *