Фондация Завет на Предците

Loading

Фондация Завет на Предците, създадена с цел да се запознае обществото с документираното историческо и духовно наследство на Предците ни и повишаване нравствените устои на съвременниците ни, започва изграждане на храм-генератор, пазител на територията на днешна България, земята на Южния клон на Айриите – народът, населявал Държавата Артария (днешните земи на Балканския полуостров, Румъния, Украйна, Белорус, Русия и Прибалтийските Републики). Призоваваме ви да дарите средства за изграждането на храма.

ЕИК 207373783

Адрес ул. Жельо Войвода 3

IBAN BG34STSA93000029926694

BIC STSABGSF

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на ФОНДАЦИЯ

“Завет на предците

Дата на учредяване: 19.04.2023 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ Фондацията е организация с нестопанска цел и се учредява в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

/2/ Фондацията е доброволна независима, неполитическа организация, обединяваща на доброволни начала физически и юридически лица, които приемат устава и целите й.

/3/ Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в частна полза.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2 /1/ Наименованието на фондацията е  “ЗАВЕТ НА ПРЕДЦИТЕ”, изписано на английски:  „THE COVENANT OF THE ANCESTORS ”.

СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС

Чл. 3 /1/ Седалището на фондацията е: област Ямбол, община Тунджа, с. Скалица, ул. „Жельо Войвода” № 3

/2/ Всяко писмено изявление от името на фондацията трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес на управление, данни за регистрацията, включително ЕИК, данъчен номер.

ЦЕЛИ

Чл. 4 Фондацията ще преследва следните цели:

1.Повишаване на благосъстоянието, нравствеността и духовните устои на хората, чрез благотворителност и благотворителна дейност. В интерес на отделни категории лица, на лица в затруднено и неравностойно положение, както и на цялото общество.

2. Изграждане на социални домове, храмове и други културни обекти с оглед осъществяване на целите на фондацията. Провеждане на семинари, срещи, древни обреди и служения, презентации запознаващи обществото с културното, духовното и историческото наследство оставено от предците ни.

3. Изготвяне  и реализация на проекти по отношение повишаване на моралните устои и нравственото възпитание на младежта. Разработване и поддържане на културно-просветни програми в духа и традициите на българският народ. Организиране на лагери, школи, събори и други за укрепване на моралното и духовното развитие на участниците в тях. Запознаване на участниците с историческите летописи и духовното наследство на предците ни.

4. Изготвяне и реализация на програми за благотворителна дейност по отношение на неравностойни социални групи в обществото. Изготвяне и издаване на писмени брошури и други материали , провеждане на изложби, презентации и други в духа на българското културно наследство.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5 Средствата за постигане на целите на фондацията са :

5. Поддържане на връзки и обмяна на опит със сродни съюзи, фондации и сдружения от страната и чужбина.

6. Възлагане и осъществяване на научни изследвания и публикации в медиите, свързани с целите на фондацията.

7. Развитие на всякакви други дейности, свързани с културното, историческото, археологическото и духовното наследство оставено от предците ни.  които не противоречат на целите на фондацията, международното право и българското законодателство.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 За постигане на определените в този устав цели фондацията ще развива следната стопанска дейност: издателска дейност, курсове, рекламна дейност под формата на отпечатване на брошури, рекламни материали , организиране на изложби и презентации. Създаване на общности  в страната за представяне и запознаване на обществото с българските традиционни занаяти и достиженията на българското културно наследство.  Организиране на благотворителни мероприятия от всякакво естество и набиране на средства за осъществяване на целите на фондацията.

СРОК

Чл. 7 Фондация  «ЗАВЕТ НА ПРЕДЦИТЕ» се учредява за неопределено време.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 8. /1/  Органи на фондацията са учредителят и управителят.

/2/ Върховен орган на фондацията е учредителя, който еднолично решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание на сдружението, който:

 1. изменя и допълва учредителния акт;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава управителя;
 4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 5. взема решение за участие в други организации;
 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на фондацията;
 7. приема основните насоки и програма за дейността на фондацията;
 8. приема бюджета на фондацията;
 9. приема отчета за дейността на управителя;
 10. отменя решенията на управителя, които противоречат на закона, учредителния акт или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на фондацията;
 11. взема и други решения.

            /3/ Управителен орган на фондацията е управителят, който се избира от учредителя, представлява фондацията и еднолично решава всички въпроси от компетентността на Управителния съвет на сдружението. Управителят:

1. Управлява дейността на фондацията и представлява същата.

2. Управлява имуществото на фондацията

3. Изработва програма за дейността на фондацията за текущата година

4. Организира разпределението и усвояването на бюджета на фондацията

             /4/ Фондацията ще се представлява от управителя Ивелина Цанева Войводова-Минева, ЕГН: 7401299130. В случай на смърт мястото на управителя се заема от един от наследниците му, определен с единодушното съгласие на останалите наследници.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 9. /1/ За изпълнение на целите на фондацията, учредителя предоставя безвъзмездно на същата сумата от 200 /двеста/ лева:

            /2/ Имуществото на фондацията се набира от:

 1. Дарения и завещания на местни и чуждестранни физически и юридически лица и други организации, които подкрепят целите на фондацията. Постъпления от продажби на билети, рекламни материали и други средства придобити от стопанската дейност на фондацията.
 2. Спонсорство
 3. Наеми от движимо и недвижимо имущество
 4. Образователна и културно – просветна дейност,  научно –изследователска дейност и програми за популяризиране на дейността на фондацията
 5. Допълнителни приходи от стопанска дейност

/2/ Български и чуждестранни физически и юридически лица могат безусловно или под условие да правят дарения или завещания в полза на фондацията в съответствие с нейните цели.

/З/ В случай, че дарителят или завещателят желае с дарението или завещанието да бъде учредена награда, специализиран финансов фонд или други подобни, той може да иска наградата или фондът да носят неговото име или друго определено от него наименование

/4/ Дарителят може да иска дарението му да се използва за подкрепа на определена от него или посочени от него нестопанска организация или друга институция, цел ако не противоречи на фондацията

/5/ Фондацията ще отказва дарения или завещания, направени с неприемливи условия и в противоречие с целите и с разпоредбите на учредителния акт.

КЛОНОВЕ

Чл.10. Фондацията може да открива и закрива клонове и офиси в страната и чужбина

Чл.11 Клоновете не са юридически лица и се ръководят от управител, назначен от председателя на фондацията.

Чл.12. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред председателя на фондацията отчет за дейността и за разходваните средства.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.13. /1/ Фондацията се прекратява

1. По решение на председателя;

2. По решение на окръжния съд, в предвидените от закона случаи;

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.14 При прекратяване на фондацията се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 15 /1/ Фондацията е длъжна да води протоколна книга за взети от председателя решения.

/2/ Фондацията изготвя годишен доклад за дейността си съдържащ

1. осъществени дейности, изразходвани средства, връзката им с целите и програмите на фондацията и постигнатите резултати;

2. размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. финансов резултат

/З/Докладът за дейността на фондацията е публичен и се оповестява в уеб сайта на Фондацията.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този учредителен акт е приет на учредителя на фондация “ ЗАВЕТ НА ПРЕДЦИТЕ ” –„ZAVET  NA  PREDTSITE”, на учредително събрание, проведено на 19.04.2023 г. в с. Скалица, община Тунджа, област Ямбол.

§ 2. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

У С Т А В

на

Фондация ”Завет на предците”

         Този устав урежда основните устройствени правила и организацията на дейност на ФОНДАЦИЯ “Завет на предците”, правата и задълженията на нейните членове и органите на управление.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.Международната благотворителна организация Фондация „Завет на предците” /за по нататък наричана само Фондацията/ , която се създава действа на принципите на доброволност, законност, общи интереси и равни права на членовете и, публичност и самоуправление.

1.2 В своята дейност Фондацията  се ръководи от Конституцията на Република България, законите на страната ни и настоящият Устав.

1.3 Фондацията придобива юридически права от момента на регистрацията на същата в Агенцията по вписване. Същата има самостоятелна банкова сметка – както в лева, така и в чуждестранна валута. Притежава собствен печат, щампи и фирмени бланки, както и собствена символика. Всички те се утвърждават от Управителя на Фондацията, съвместно с управителният съвет.  Символиката на Фондацията се регистрира в Патентно ведомство , съгласно българското законодателство.

1.4 За изпълнение на уставните задачи Фондацията си сътрудничи с държавните власти, физически и юридически лица, както и други обществени и благотворителни организации.

1.5 Дейността на Фондацията се разпростира на територията на България и по целият свят посредством нейни филиали или представителства.

1.6. Пълното наименование на Фондацията е „Завет на предците”

1.7 Съкратеното наименование на Фондацията е „Завета”

1.7 Седалището на Фондацията е гр.Ямбол,…….

2. Предмет, цели , задачи и основни форми на благотворителната дейност

2.1 Цялата дейност на Фондацията се явява осъществяване на благотворителност и благотворителна дейност в интерес на обществото и отделни категории лица.

2.2 Предмета на дейност на Фондацията се явява подобрение на материалното и социалното положение на хората чрез благотворителна помощ.

2.3 Дейността на Фондацията няма за цел получаване на печалба.

2.4 За постигане на поставените цели, Фондацията осъществява следните задачи:

– съдействие за практическо осъществяване на държавните, регионалните, местните и международните програми с цел подобряване на социално-икономическото положение на хората.

– подобряване на материалното положение на получателите на благотворителна помощ, съдействие за социалната реабилитация на социално слабите, безработните, инвалидите и другите лица нуждаещи се от помощ, а така също предоставяне на помощ на лица, които поради физически или други недостатъци са затруднени в реализацията на своите права и интереси.

– предоставяне на помощи на гражданите пострадали от стихийни бедствия, екологически, технологически и други катастрофи, като и в резултат на социални конфликти, нещастни случаи,както и на жертви на репресии и бежанци.

– съдействие за развитие на културата , в това число реализация на програми за национално –културно развитие, достъпност сред всички слоеве на населението, особено на малоимотните към културните ценности и художественото творчество.

– съдействие за охрана и съхранение на културното наследство, историческите и археологически паметници на културата, както и местата където се намират.

–  участва в строителството , финансирането и изграждане на храмове и храмови комплекси, църкви и манастири и всякакви други културни съоръжения на територията на страната и в други държави

– финансира организацията и реконструкцията на древни обряди и провеждане на богослужения.

-финансиране ,организация и провеждане на културно-исторически изложби, представяне на музейни експонати, древни артефакти и реликви, предмети на материалното и културното наследство на народа.

– финансиране, организация и обезпечение на охраната , защита и съхранение на древните артефакти и реликви и предмети на материалното и културното наследство на народа.

-финансиране , организацията и обезпечение на охраната , защита и съхранение на живота и здравето на преките потомци на княгиня Олга, техни родственици ,близки членове на рода и семейството им, както в местоживеенето им, така и при пътуванията им , при пребиваването им на обществени места и участие в обществени мероприятия.

– финансиране , организация и обезпечаване на охраната и защитата на имуществото и ценностите на Фондацията ,чрез различни съоръжения и обекти.

– финансиране ,организация и обезпечаване на охраната и общественият ред на обществени места при провеждане на масови мероприятия от типа на светски, културни, религиозни мероприятия и обряди, както и охрана на участващите в тях.

-финансиране , организация и провеждане на благотворителни концерти и изложби.

-строителство , финансиране и предоставяне на жилища и жилищни сгради , изграждане на поселения за живеене на членове та Фондацията и лица в материално затруднено положение.

– строителство, финансиране и изграждане на селскостопански здружения и кооперации за лично ползване

– строителство и финансиране на обекти от инфраструктурата , като пътища , канали, водоеми, комуникационни съоръжения , електростанции, котли и халета , подземни и надземни хранилища , водни съоръжение и кладенци

– строителство, финансиране, поддръжка , основаване на училища, детски градини, детски и юношески лагери

-финансиране, разработка и внедряване на културно просветни програми, учебници , образователни програми , както и поддръжка на образованието на децата и младежите

– финансиране и поддръжка на културното и духовното възпитание на младежите, както  и военна-физическа подготовка.

– възраждане и помощ при възраждане на народните занаяти и обичаи

-финансиране, организация, строителство, поддръжка и обезпечение на занаятчийски работилници

-строителство, финансиране, основаване и организация на работилници за занаяти и изкуство

– финансиране, основаване, организация и обезпечаване дейността на  доброволни формирования за физическа подготовка , охранителни структури и тяхната подготовка  и обучение в лагери и школи с цел самоохрана на Фондацията.  

– оказване помощ на издателствата, на средства за масова информация и информационната инфраструктура

– съдействие за развитието на природата и природните резервати

-съдействие за развитие на здравеопазването, масовата физкултура , спорта и туризма. Подкрепа на здравословен начин на живот, участие в предоставянето на медицинска помощ за населението, както  и на социални грижи за болни, инвалиди, самотно живеещи възрастни хора и други лица, които чрез своите физически, материални или други особености се нуждаят от социална поддръжка и грижа.

-съдействие и защита на майчинството и отглеждане на децата, чрез предоставяне на помощи многодетни и малоимотни семейства.

– съдействие за обучение и развитие , а също така оказване на помощ на талантливи деца.

– всестранно съдействие и повишаване на нивото на морала, културата ,образованието и духовността на българите.

– съдействие за всестранното образователно и културно развитие на българските деца, както в страната , така и в чужбина.Както и подобряване на условията им на живот.

-всестранно съдействие за повишаване на жизненият стандарт на населението на страната.

– съдействие за развитието и реализацията на държавни, обществени и бизнес проекти създадени за развитие и подобрение на социалните условия.

– намиране, привличане и инвестиране на средства за развитие на социални предприемачи и обществени лидери, които започват осъществяване на иновационни проекти и тяхната организация

-участие в проектиране, организация и финансиране на екологични програми.

2.5  Цел на благотворителната дейност- предоставяне на помощ и съдействие за законните интереси на бенефициентите в сферата на благотворителната дейност, определена с този Устав и законите на страната. Така също развитие и поддръжка на тази дейност в обществото.

2.6 С цел осъществяване на благотворителна дейност Фондацията в определен от устава ред има право:

– да  оказва благотворителна помощ на любителски спортни организации и клубове, любители спортисти , талантливи млади спортисти. В това число и покриване на разходите по придобиване и наем на спортни оборудвания и инвентар, ползване на спортни площадки , помещения или съоръжения за провеждане на тренировки , обезпечаване на участията в спортни съревнования и други от този род.

– оказване на благотворителна помощ на детски домове,  детски интернати, домове за настаняване на деца от семеен тип, домове за социална реабилитация , детски приюти , както и на възпитатели и  преподаватели в тези заведения.

– оказване на благотворителна помощ на учреждения на науката, образованието и културата, а също така на учени, преподаватели , студенти, ученици, докторанти, артисти и талантливи младежи.

– оказване на благотворителна помощ на деца лишени от родителска грижа.

– оказване на благотворителна помощ на домове за възрастни и инвалиди

– оказване на благотворителна помощ социално слаби нуждаещи се лица

-оказване на благотворителна помощ на религиозни, благотворителни, обществени и други нетърговски организации

-оказване на целева благотворителна помощ на получателите на така, за възстановяване на разходите заплатени от тях за лечение

– съдействие за достъп на всички слоеве от населението , особено на сираците и деца на социално слаби семейства за достъп до културните ценности и художественото творчество.

-издаване и безплатно разпространение на книги, списания и вестници които да разпространяват принципите, целите и идеите на Фондацията.

-разработване , подготовка и излъчване на радио и телевизионни програми за разпространяване на  принципите, целите и идеите на Фондацията.

-осъществяване провеждането на конференции, семинари,срещи, масови мероприятия способстващи опазване и развитието на здравето на човека, масовата физкултура, спорта и туризма.Пропагандиране и поддържа на здравословен начин на живот,повишаване на морала, духовността ,образованието и културата на българите.

-получаване и транспортиране със собствени или под наем транспортни средства и използване по предназначение на хуманитарни помощи, а също изпращане на хуманитарни помощи на други държави в съответствие с българските закони.

– създаване в съответствие с действащото законодателство на свои филиали и представителства.

– обединение с други благотворителни организации в съюзи, асоциации и други обединения, създадени на доброволни начала и способстващи задачите положени в устава.

-обмяна на информация и специалисти със съответстващи организации в България и чужбина.

-приемане на дарения от благотворителни организации , и от физически и юридически лица от България и чужбина.

– самостоятелно решаване на въпросите за предоставяне на благотворителна помощ  по отношение на получателите на същата. Използване на целевите средства постъпили от благотворителност за реализация на благотворителните програми съгласно устава и по воля на дарителите.

– постоянно определяне на формата, както и на обектите, субектите и обема на благотворителната помощ.

– откриване на банкови сметки в лева и в чуждестранна валута

-създаване средства за масова информация, предприятия и организации/ интернет платформи в социалните мрежи/

– осъществяване на издателска дейност без получаване на печалба от същата

– участие в други благотворителни организации

– създаване на собствена символика

-популяризиране на името и символиката си

2.7 Фондацията оказва благотворителна помощ на получателите и, под формата на:

– едновременно на финансова, материална и всякаква друга помощ

-системна  финансова, материална и всякаква друга помощ

-финансиране на конкретни целеви програми

-помощ на основата на договор за благотворителна дейност

– дарение или разрешение за безплатно/преференциално/ използване на собствени обекти

-разрешение за използване на собственото название и символика

Предоставяне на непосредствена помощ чрез личен труд, услуги или получаване на резултати  чрез лична творческа дейност

-Приемане за собствена сметка на разходите / напълно или частично/ по предоставяне на безвъзмездната благотворителна помощ

2.8 Общото събрание на членовете на Фондацията приема благотворителна програма, която се являва комплекс от благотворителни мероприятия, предприети за решаване на задачите , съответстващи на устава на Фондацията.

2.9 Филиалите и представителствата на Фондацията , създадени на територията на България и на територията на други държави се регистрират в съответствие със законовият ред на страната. Същите след регистрация придобиват статут на юридически лица. Спазват основните положения, които се приемат от висшият ръководен орган , като филиалите и представителствата се утвърждават от Президента на Фондацията. Филиалите и представителствата нямат самостоятелен статус на юридическо лице, ръководителите им се назначават от Управителя на Фондацията и действат в съответствие с принципите на Фондацията. Филиалите и представителствата на Фондацията създадени на територии на други държави се регистрират в съответствие с местното законодателство.

            3. Членове на Фондацията, права и задължения

3.1 Членовете на Фондацията са физически и юридически лица постъпили в нея по установеният в настоящият устав ред.

3.2 Членове на Фондацията могат да бъдат български и чуждестранни граждани, лица без гражданство, навършили 18 годишна възраст. Както и юридически лица от страната и чужбина, които възприемат целите и задачите на Фондацията, признават устава и, и изявяват желание за изпълнение на задачите и целите на Фондацията. Участвайки в дейността на фондацията с финансови средства и други дейности.

3.3 Членовете на Фондацията-юридически лица осъществяват своите права и задължения чрез своите упълномощени представители.

3.4 Постъпването във Фондацията и напускането и става с подаване на съответното заявление , за постъпване или напускане в управителният съвет на Фондацията.

3.5 Приемане на членове на Фондацията на юридически лица става чрез заявление и решение на юридическото лице желаещо да стане член на Фондацията.

3.6 Решението за приемане на членове на Фондацията и за напускане , или изключване на такива се приемат от общото събрание на членовете на Фондацията.

3.7 Членовете на Фондацията имат право:

– да участват  в определянето и разработката на основните цели и задачи на Фондацията в рамките на настоящият устав

–  да участват в дейността на Фондацията, в това число чрез обсъждания, гласуване и приемане на решения по всички въпроси от нейната дейност.

– да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Фондацията, да участват в тяхната работа, да участват и в други структурни подразделения по мероприятия на Фондацията

– да предлагат за обсъждане и решаване на всякакви въпроси от дневният ред на Фондацията, попадащи в  уставните и задачи

– да получават от Фондацията за запознаване с всякаква информация относно дейността и

– доброволно да напускат Фондацията чрез писмено заявление подадено в управата на Фондацията.

– да ползват всички права дадени му от законите на страната и устава на Фондацията

3.8 Членовете на Фондацията са длъжни :

– да спазват настоящият устав

-да изпълняват решенията на общото събрание на членовете на Фондацията

– да изпълняват своите задължения пред Фондацията

– да не допускат действия нанасящи материални и морални щети на Фондацията

– да оказват помощ в популяризирането и достигане на целите на Фондацията

– да изпълняват другите задължения предписани от законите на страната ни и вътрешните документи на Фондацията

            4. Създаване, дейност и пълномощни органи по управление на Фондацията

4.1 Органите за управление на Фондацията се явяват: общото събрание на членовете на Фондацията, Управителен съвет на Фондацията, Президент/ Председател на управителният съвет на Фондацията/ , административно –изпълнителен орган на Фондацията –Изпълнителна дирекция начело с Изпълнителен Директор на Фондацията, Надзорен съвет на Фондацията

            4.2 Общо събрание на членовете на Фондацията

4.2.1. Общото събрание на членовете на Фондацията /по нататък само Събранието/ е висшия орган на управление на Фондацията.

4.2.2.  Събранието се свиква от Управителният съвет на Фондацията веднъж на 5/пет/ години . Извънредно събрание при необходимост се свиква по искане на Президента на Фондацията, Управителният съвет или не по-малко от две трети от членовете на Фондацията.

4.2.3. Събранието е редовно ако на него присъстват повече от половината от членовете на Фондацията.

4.2.4. Решенията на Събранието се приемат с обикновено мнозинство на гласовете, с изключение на въпроси касаещи изменение и допълнение на Устава, утвърждаващи благотворителни програми, прекратяване или реорганизация на Фондацията, като за такова решение трябва да гласуват не по малко от ¾ /три четвърти/ от присъстващите членове на Фондацията.

4.2.5. Правомощия на Събранието:

– утвърждава Устава на Фондацията и внесени изменения и допълнения в него.

– избира и освобождава Президента/ Председателя на управителният съвет на Фондацията/ и членовете на Управителният съвет.  

– избира и освобождава Председателя и членовете на Надзорният съвет на Фондацията.

– приема решения за приемане на нови членове на Фондацията, както  и за напускане или изключване на такива

– определя организационните структури на Фондацията

– определя основните направления на дейност на Фондацията

– утвърждава благотворителните програми

– утвърждава отчетите на Президента и на Управителният съвет на Фондацията

– заслушва отчетите и изводите на Надзорният съвет на Фондацията

-приема решения за реорганизация и прекратяване на Фондацията

– назначава ликвидационна комисия в случай на прекратяване на Фондацията.

4.2.6 Събранието има право да приема решения за предаване на част от своите правомощия на други органи или длъжностни лица от Фондацията.

4.2.7 По решение на Събранието във Фондацията могат да се създават и други органи за осъществяване на уставната дейност на Фондацията.

            4.3 Управителен съвет на Фондацията

4.3.1 Управителният съвет на Фондацията / за по нататък Съвета/ се явява изпълнителен орган на Фондацията.

4.3.2 Съвета се оглавява от Президент/ който е и председател на Съвета/

4.3.3 Съвета се избира от Събранието от измежду членовете на Фондацията за срок от 5/пет/ години и провежда своите заседания когато е необходимо

4.3.4. Съвета има необходимият кворум ако на него присъстват не по-малко от 2/3  /две трети / от членовете му

4.3.5. Съвета приема решения с обикновено мнозинство

4.3.6. Правомощия на Съвета

– да свиква Събранието

– да определя пътя по който да се реализират решенията на Събранието

-да приема решения за създаване , реорганизация, ликвидация на филиали и представителства на Фондацията, утвърждава техният статут , както и назначава и уволнява ръководителите им.

– утвърждава образците от печатите, бланките , щампите , символите на Фондацията

– приема решения за предоставяне на материална и финансова помощ на основание приети от Събранието проекти и програми.

– приема решения за създаване и ликвидация на самоиздържащи се предприятия и организации на Фондацията, утвърждава техните устави

-Назначава изпълнителният Директор

-решава други въпроси по изпълнение на задачите на Фондацията, освен тези от правомощията на Събранието.

4.3.7. Членовете на Съвета освен Президента, не получават възнаграждение под формата на заплата за работата си във Фондацията. Разходите обусловени от изпълнение на задълженията в устава на тези органи по решение на Съвета могат да бъдат да бъдат да сметка на Фондацията

            4.4 Президент/ Председател на управителният съвет/ на Фондацията

4.4.1 Президента на Фондацията / за нататък само Президента/ се явява висшето длъжностно лице във Фондацията.

4.4.2. Президента се избира от членовете на събранието на Фондацията за срок от 5/пет/  години

4.4.3 Президента се отчита пред Събранието, носи отговорност пред него за реализация на целите и задачите на Фондацията, гласува на заседанията на съвета

4.4.4. Правомощия на Президента:

– представлява Фондацията в отношенията и с юридическите и физическите лица

– подписва финансово-стопанските документи като  висше длъжностно лице във Фондацията

– сключва договори и други спогодби с юридически и физически лица от името на Фондацията

– открива банкови сметки на Фондацията

– издава заповеди и разпореждания в рамките на своите правомощия

-осъществява оперативно стопанското управление на имуществото и средствата на Фондацията в рамките на решенията приети на Събранието на Фондацията и на тези от Съвета

– назначава и освобождава работниците във Фондацията

-определя по ред от действащото законодателство  условията за заплащане на труда на лицата намиращи се в трудови отношения с Фондацията

– определя реда за осъществяване на благотворителната дейност на Фондацията, отпуска персонални стипендии и други постоянни благотворителни плащания

– изпълнява и други функции с изключение на тези от правомощията на Събранието и Съвета

4.4.5 Президента в случай на отсъствие / командировка, отпуск или болест/ или временна невъзможност да изпълнява своите правомощия възлага изпълнението им на Изпълнителният Директор, а при негово отсъствие на друг член на Фондацията. Президента може по всяко време да встъпи отново в правомощията си.

            4.5 Изпълнителна дирекция. Изпълнителен директор на Фондацията.

4.5.1 За обезпечение на изпълнение на решенията на ръководните органи на Фондацията и решение на текущите задачи се създава административно изпълнителен орган- Изпълнителна дирекция. Тя се управлява от Изпълнителен директор на Фондацията. Изпълнителният директор се назначава от Съвета.

4.5.2 Изпълнителният директор след съгласуване с Президента назначава персонала на изпълнителната дирекция.

4.5.3 Осъществява оперативно стопанското управление на имуществото и средствата на Фондацията в пределите на пълномощията си ,предоставени му от Събранието, Съвета и Президента.

4.5.4 Осъществява деловодната дейност на Фондацията и обезпечава съхранението на документацията.

4.5.5 Изпълнява други функции възложени му от Събранието, Съвета и Президента

            4.6 Надзорен съвет

4.6.1 Надзорният съвет на Фондацията се създава с цел осъществяване на контрол за изпълнение на решенията на Събранието, съблюдаване на уставните положения от длъжностните лица във Фондацията и нейните структурни подразделения при използване на имуществото и средствата на Фондацията

4.6.2 Надзорният съвет на Фондацията се избира от Събранието измежду членовете на Фондацията за срок от 5/пет/ години. Същият се ръководи от Председател на надзорният съвет.

4.6.3 Надзорният съвет на Фондацията отчита дейността си пред Събранието.

4.6.4 Президента и членовете на Съвета не могат да бъдат членове на Надзорният съвет

4.6.5 Членовете на Надзорният съвет имат право да участват в заседанията на Управителният съвет без право на глас, а също така да проверяват всички стопанско финансови документи на Фондацията.

4.6.6  Надзорният съвет има право да изисква извънредно събиране на общото Събрание в случай на явна злоупотреба от страна на членове на Фондацията , създаващи опасност от накърняване интересите на Фондацията.

            5. Имущество, средства и финансиране

5.1 Фондацията има свое собствено движимо и недвижимо имущество, материални и нематериални активи, финансови средства , а също и друго имущество получено на законно основание.

5.2 Фондацията има право да осъществява по отношение на имуществото и средствата си нейна собственост, всякакви сделки не противоречащи на устава и законите на страната.

5.3 Имуществото и средствата на Фондацията включват:

– безвъзмездна финансова помощ предоставена от физически и юридически лица.

-доброволни дарение предоставени от физически и юридически лица в пари или натура

– постъпления от проведени благотворителни кампании за събиране на благотворителни средства, благотворителни масови мероприятия и благотворителни аукциони по разпродажба на имущество и дарения постъпили от благотворители

–  доходи от депозити в банки и лихви по същите от сметките на Фондацията

-дивиденти, застрахователни обезщетения и други пасивни доходи

5.4 Източник на имуществото и средства не могат да бъдат кредити за сметка на Фондацията

5.5 Имуществото и средствата на Фондацията не могат да бъдат предмет на залог

5.6 Фондацията придобива право на собственост в установеният от закона ред на средства и друго имущество предадено му в собственост от дарения на български и чуждестранни физически и юридически лица.Така също и на имущество и имуществени права придобити от собствени сметки ,или на други основания не забранени от закона

5.7 Имуществото на Фондацията може да бъде внасяно по установения от закона ред в сгради, съоръжения , оборудвания или в други материални ценности , в ценни книжа

5.8 Фондацията носи отговорност за задълженията си с цялото си имущество, към което на законово основание може да бъде отправено искане. Членовете на Фондацията не отговарят за задълженията и. Фондацията не отговаря за задълженията на членовете си.

5.9 Риска от случайно погиване или повреда на имущество , което се явява собственост на Фондацията или и е предадено за ползване от членовете и, носи Фондацията, ако в закона не е казано друго.

5.10 Фондацията осъществява стопанска дейност само с оглед изпълнение на целите и задачите и, заложени в устава.

5.11 Финансовата дейност на Фондацията се осъществява в съответствие с изискванията на законите на страната

5.12 Постъпленията във Фондацията от финансова дейност се използват изключително за благотворителност, обезпечаване на стопанската дейност в размер и по ред определен от ЗЮЛНЦ.

5.13  Размера на разходите по поддръжка на Фондацията не може да превишава 20 % от сметките в текущата година.

            6. Отчет, счетоводство и контрол

6.1 Фондацията  депозира в банкови сметки средствата от стопанска и благотворителна дейност, както в национална , така и в чуждестранна валута в съответствие със законите на страната.

6.2 Фондацията отчита резултатите от своята дейност, води счетоводни отчети , готви статистически отчети, осигурява достъп до тях, и до документите от стопанската и финансова дейност в съответствие с действащите закони в страната.

6.3  Благотворителите предаващи свое имущество , средства и други материални ценности във Фондацията получават по тяхно искане отчет за използваното имущество, средства и ценности.

6.4 Отчет за използваните от Фондацията средства и други материални ценности , предадени целево на Фондацията се дава задължително на дарителя.

6.5 Фондацията веднъж годишно осъществява публикуване на пълен отчет на дарените средства и имущества за осъществяване на благотворителна дейност и тяхното използване в средствата за масово осведомяване . Предоставя информацията и на всяка благотворителна организация по нейна молба.

            7.Ред за внасяне на изменение и допълнение на устава

7.1 Изменение и допълнение на Устава на Фондацията приема събранието в ред определен в т. 4.2 от настоящият устав, ако за това са гласували не по малко от ¾ /три четвърти/ присъстващи на събранието членове на Фондацията.

7.2 За измененията  настъпили в устава, Фондацията в десетдневен срок уведомява органа по регистрацията.

            8. Прекратяване на дейността

8.1 Прекратяване на дейността може да стане по пътя на реорганизацията /сливане, присъединяване, разделяне или отделяне/ или ликвидацията и.

8.2 Реорганизацията на Фондацията се осъществява по решение на Събранието по ред предвиден в т.4.2 от този устав или ако за такова решение са гласували не по малко от ¾ /три четвърти/ присъстващи на събранието членове на Фондацията

8.3 При приемане на решение за реорганизация на Фондацията се решава въпроса за правоприемството и

8.4 Фондацията не може да бъде регистрирана в юридическо лице, с предметна дейност водеща до получаване на печалба.

8.5 Ликвидацията на Фондацията се осъществява по решение на Събранието ако за такова решение са гласували не по малко от ¾ /три четвърти/ присъстващи на събранието членове на Фондацията или по решение на съда в предвидените от закона случаи.

8.6 Средствата и другото имущество на Фондацията в случаи на нейната ликвидация не могат да се разпределят между нейните членове, а се предават на друга нестопанска организация от същият вид, или по решение на съда се предават в бъджета на страната.

8.7 В случаи на ликвидация Фондацията погасява задълженията пред държавата и обществените организации, а също така и пред частни лица.

8.8 Ликвидационната комисия от момента на нейното назначаване приема върху себе си всички задължения и правомощия по управлението и носи отговорност за своята дейност в съответствие със законите на страната

8.9 Фондацията губи статуса си на юридическо лице и прекратява дейността си от момента на внасяне на съответният акт в Търговският регистър.